یاوران مهدی (عج)

پایگاه جامع زندگینامه شهدا

پایگاه جامع زندگینامه شهدا
نام:شهید اکبر آقا بابایی
تولد:1340
شهادت:1375
......نام:شهید مهدی خوش سیرت
تولد:1339
شهادت:1366
......نام:شهید علیرضا عاصمی
تولد:1341
شهادت:1365
......نام:شهید حسن اقا رب پرست
تولد:1325
شهادت:1363
......نام: شهید صمد اکبر پور

تولد:1336/08/1

شهادت:1388/06/31

......نام:شهید محمد حسین فهمیده

تولد:1346

شهادت:1359

......نام: شهید احمد کاظمی

تولد: 1337

شهادت: 1384

......نام:شهید مجید بقائی

تولد: 1337

شهادت: 1361

......
نام: شهید کاظم نجفی رستگار

تولد:1339/1/3

شهادت:1363/12/25

......
نام: شهید حسن تهرانی مقدم

تولد: 6 آبان ماه 1338

شهادت: 21 آبان 1390

......
نام:شهید مهدی باکری

تولد:1333

شهادت:25-11-63

......
نام:شهید علی هاشمی

تولد:1340

شهادت:4 تیر1367

......